"Trzeźwość i narkotyki" - akcja krakowskiej drogówki

"Trzeźwość i narkotyki" - akcja krakowskiej drogówki

W okresie od 2 do 5 lutego br. funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, w ramach akcji pn. "Trzeźwość i narkotyki",  przeprowadzili wzmożone działania kontrolne, polegające na przebadaniu jak największej ilości kierujących pojazdami i udaremnieniu dalszej jazdy tym, którzy znajdowali się w stanie nietrzeźwym lub byli pod wpływem środków odurzających.

 

W trakcie policyjnych działań przebadano 1969 użytkowników krakowskich dróg, ujawniając 18 nietrzeźwych kierujących oraz 2 osoby prowadzące pojazdy pod wpływem środka o działaniu podobnym do alkoholu.

 

W trosce o poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, analogiczne akcje będą kontynuowane.

 

 Przypominamy:

 

polskie ustawodawstwo wyróżnia dwa poziomy stężenia alkoholu we krwi:

 

stan po użyciu alkoholu oraz stan nietrzeźwości.

 

Jazda pod wpływem może być wykroczeniem, za które grozi kara aresztu lub grzywny, albo przestępstwem, za które grozi kara grzywny, ograniczenia lub nawet pozbawienia wolności.

 

Jak już zostało wspomniane, prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu jest wykroczeniem i odpowiada się za nie na podstawie art. 87 k.w. Według tego przepisu, za opisywane wykroczenie sprawca może zostać ukarany karą aresztu lub grzywny nie mniejszą niż 50 zł. Sąd ponadto zobligowany jest do orzeczenia o zakazie prowadzenia pojazdów.

 

Karę grzywny wymierzoną na podstawie k.w. wymierza się w wysokości od 20 do 5000 zł, chyba że ustawa stanowi inaczej.

 

Karze aresztu lub grzywny nie mniejszej niż 50 zł, podlegać będzie także sprawca, który w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazd inny niż mechaniczny (np. rower).

 

Za prowadzenie pojazdu innego niż mechaniczny na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, w stanie po użyciu alkoholu, grozi kara aresztu do 14 dni lub kara grzywny.

 

W przypadku prowadzenia pojazdu innego niż mechaniczny, w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, sąd może orzec o zakazie prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne.

 

Kierowanie pojazdem  mechanicznym w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem, za które ponosi się odpowiedzialność na podstawie art. 178a k.k. Zgodnie z tym przepisem, za popełnienie omawianego przestępstwa grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2.

 

Większość kierowców doskonale wie, jakie konsekwencje karne grożą za jazdę w stanie po użyciu alkoholu i w stanie nietrzeźwości. Niewielu zdaje sobie jednak sprawę z tego, że w razie spowodowania wypadku spotka ich jeszcze jedna kara, która może być o wiele bardziej dotkliwa niż grzywna, utrata prawa jazdy, a nawet pozbawienie wolności.

 

Zgodnie z przepisami każdy samochód musi być objęty ubezpieczeniem OC. Polisa ta zwalnia kierowcę z odpowiedzialności finansowej w razie spowodowania zdarzenia drogowego. Wszelkie koszty - naprawy zniszczonego pojazdu poszkodowanego, zapewnienia pojazdu zastępczego, leczenia, a nawet odszkodowania - ponosi ubezpieczyciel. Odpowiedzialność towarzystwa wygasa jednak, jeśli sprawca wypadku prowadził samochód po alkoholu. Co dzieje się w takim przypadku?

 

Ubezpieczyciel nie może odmówić poszkodowanym zapłaty odszkodowania z ubezpieczenia OC ze względu na to, że kierujący pojazdem był nietrzeźwy. Odszkodowanie od ubezpieczyciela samochodu sprawcy wypadku mogą otrzymać także osoby poszkodowane, które jechały z nietrzeźwym kierowcą, ale ich odszkodowanie może zostać umniejszone z tytułu przyczynienia się do powstania szkody jeżeli ubezpieczyciel udowodni, iż świadomie podjęli jazdę z nietrzeźwym kierowcą.

 

Po wypłacie poszkodowanym odszkodowań zakład ubezpieczeń zwróci się do kierującego pojazdem, który spowodował wypadek w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości z regresem tj. z żądaniem zwrotu wszelkich wypłaconych odszkodowań z polisy OC samochodu. Sprawca wypadku, który spowodował wypadek chociażby w stanie po użyciu alkoholu będzie więc musiał zwrócić zakładowi ubezpieczeń odszkodowania wypłacone z polisy OC samochodu.

 

Wysokość regresu jest uzależniona od zakresu spowodowanych szkód. Jeśli w wyniku wypadku uszkodzeniu uległ tylko samochód poszkodowanego, to będzie to kwota za naprawę pojazdu, koszty holowania, koszty najmu pojazdu zastępczego. Zazwyczaj średnio są to kwoty od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Jeśli jednak uszkodzony albo zniszczony został nowy samochód lub wyższej klasy albo autobus, samochód specjalistyczny, ciężarowy, to kwota do zwrotu liczona będzie w dziesiątkach, a czasem nawet w setkach tysięcy złotych.

 

Jeśli w wyniku wypadku spowodowanego przez nietrzeźwego kierowcę osoby odniosły obrażenia ciała, to regres będzie obejmował wypłacone im zadośćuczynienia za krzywdę, zwrot kosztów leczenia, odszkodowania z tytułu opieki i pomocy osób trzecich, a także utracone dochody. Kwoty te będą wynosić średnio kilkadziesiąt, a w przypadku poważnych obrażeń ciała kilkaset tysięcy złotych. Portfel sprawcy będzie obciążony jeszcze bardziej, gdy poszkodowanemu zostanie przyznana renta. Będzie musiał wypłacać ją sprawca.

 

Jeżeli w wypadku spowodowanym przez osobę nietrzeźwą zginęła osoba, to sprawca wypadku będzie się musiał liczyć nie tylko z dotkliwymi sankcjami karnymi, ale także z koniecznością zwrotu ubezpieczycielowi często setek tysięcy złotych odszkodowań wypłaconych osobom bliskim zmarłego oraz zwrotu rent płaconych przez ubezpieczycieli małżonkowi i dzieciom osoby, która zginęła w wypadku. Jazda po alkoholu to nie tylko sankcje karne, ale także często popadnięcie w długi do końca życia.