Projekt zmiany organizacji ruchu - opinia

Opiniowanie projektów organizacji ruchu.

 

Jednym z wielu zadań Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie jest opiniowanie projektów organizacji ruchu. Za wyjątkiem dwóch przypadków w celu zatwierdzenia projektu organizacji ruchu niezbędne jest uzyskanie opinii Policji. Nie jest ona wymagana jedynie gdy projekt organizacji ruchu obejmuje wyłącznie drogi gminne oraz w przypadku gdy organ zarządzający ruchem dopuści wprowadzenie zmian organizacji ruchu na podstawie projektu uproszczonego.

 

Małopolski Komendant Wojewódzki Policji opiniuje projekty organizacji ruchu obejmujące drogę krajową lub wojewódzką znajdującą się na terenie województwa małopolskiego. W przypadku projektu organizacji ruchu obejmującego drogę powiatową należy uzyskać opinię właściwego miejscowo Komendanta Powiatowego Policji. Wyjątkiem od powyższych reguł są sytuacje gdy droga krajowa, wojewódzka lub powiatowa jest położona w mieście na prawach powiatu (w województwie małopolskim miastami na prawach powiatu są Kraków, Tarnów oraz Nowy Sącz). W takim przypadku niezbędne do zatwierdzenia organizacji ruchu jest uzyskanie opinii właściwego miejscowo Komendanta Miejskiego Policji.

 

Projekt organizacji ruchu wymagający opinii Policji powinien zawierać:

1. plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;

2. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1.000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2.000 lub szkic bez skali) zawierający:

a) lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,

b) parametry geometrii drogi;

3. program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi  - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;

4. zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;

5. opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;

6. przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;

7. nazwisko i podpis projektanta.

 

Opracowany projekt powinien być wykonany zgodnie z wytycznymi zawartymi w załącznikach nr  1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181)

 

W celu uzyskania opinii Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, projekt organizacji ruchu (1 egzemplarz) należy złożyć w sekretariacie Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie lub na dzienniku podawczym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z siedzibą w Krakowie na ul. Mogilskiej 109.

Opinia wydawana jest z zachowaniem przewidzianych prawem terminów tj. nie później niż w ciągu jednego miesiąca.

 

Po uzyskaniu opinii, projekt organizacji ruchu trzeba przedstawić właściwemu organowi zarządzającemu ruchem w celu jego zatwierdzenia:

- drogi krajowe do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – 31-542 Kraków, ul. Mogilska 25;

- drogi wojewódzkie do Zarządu Dróg Wojewódzkich – 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56;

- drogi powiatowe do właściwego dla miejsca opracowania projektu Zarządu Dróg Powiatowych.

Należy pamiętać, że projekt organizacji ruchu przedstawia się do zatwierdzenia w co najmniej dwóch egzemplarzach, jednak organ zarządzający ruchem może w uzasadnionych przypadkach zażądać złożenia dodatkowych egzemplarzy projektu.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.