Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie - pozwolenia na broń, wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, licencja detektywa, rejestr lekarzy i psychologów

 

WPA - informacja dot. ochrony przetwarzania danych osobowych - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
– zwanego dalej RODO, informuję, że:

1)       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 Komendant Główny Policji  - adres: ul. Puławska 148-150, 02-624 Warszawa,

w zakresie danych gromadzonych w zbiorach:

 • Listy Kwalifikowanych Pracowników (LKP) – podst. prawna: art. 28 ust.1 ustawy
  z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia (tj Dz.U. z 2017 poz 2213 ze zm.)
 • Rejestr „BROŃ” – podst. prawna: art. 27 ust. 2 oraz 43 ust. 13 ustawy z dnia 21 maja 1999
  o broni i amunicji (tj. Dz.U. z 2017 poz 1839 ze zm.)

       oraz

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie – adres: ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków;

 2)       zostali wyznaczeni Inspektorzy Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie w celu:

a)        wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych na podstawie umów międzynarodowych lub prawa krajowego (art.6 ust. 1 lit. c RODO),

b)       realizacji wniosków, na podstawie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych  (art.6 ust. 1 lit. a RODO),

c)        wykonania warunków umowy zawartej z Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie lub jego prawnym przedstawicielem (art.6 ust. 1 lit. b RODO).

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a także dla celów archiwizacyjnych przez okres nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego;

6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w sytuacji, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;

7) posiada Pani/Pan prawo do:

a)        żądania od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie dostępu do danych osobowych (art.15 RODO),

b)       żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),

c)        żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),

d)       żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.18 RODO),

e)        wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na art.6 ust.1 lit e RODO (art. 21 RODO),

f)        do przenoszenia danych (art.20 RODO).

8) każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie na podstawie RODO nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

KOMUNIKAT

Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie informuje, że z dniem 3 kwietnia 2017 r. zmianie ulega organizacja obsługi Klientów Wydziału. Dotychczasowa brama wejściowa prowadząca bezpośrednio do WPA, usytuowana w północnym skrzydle budynku zostanie trwale zamknięta.

Ruch osobowy prowadzony będzie przez wejście główne budynku stanowiącego siedzibę Komisariatu Policji VIII w Krakowie, przy os. Zgody 10.

Z uwagi na powyższe podstawowymi dniami obsługi Klientów/Stron w WPA KWP w Krakowie będą:

WTOREK – w godz. 8.00 – 17.00

CZWARTEK – w godz. 8.00 – 15.00

W pozostałych dniach przyjęcia Klientów/Stron realizowane będą jedynie na podstawie wezwań/zaproszeń, bądź po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu przyjęcia.

W Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie obsługiwane są osoby z powiatów: krakowskiego, suskiego, myślenickiego, wadowickiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego, olkuskiego, proszowickiego, miechowskiego, wielickiego, bocheńskiego.

 Telefony kontaktowe w sprawach dot.:

 • wpisów na listę kwalifikowanych pracowników ochrony/zabezpieczenia technicznego:
  (12) 615-32-63; (12) 615-32-64; (12) 615-32-79
 • w sprawach licencji detektywistycznej: (12) 615-32-73
 • w sprawach dot. pozwolenia na broń palną w celach:

            - łowieckich: (12) 615-32-68; (12);  615-40-09

            - sportowych: (12) 615-32-68; (12) 615-40-09

            - kolekcjonerskich: (12) 615-40-09; (12) 615-32-68

            - do ochrony osobistej: (12) 615-79-13 gazowa; (12) 615-40-27 bojowa

            - dopuszczenia do posiadania broni: (12) 615-32-62

- depozyt broni: (12) 615-32-84

KOMUNIKAT

Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie informuje, że z dniem 3 kwietnia 2017 r. zmianie ulega organizacja obsługi Klientów Wydziału w punkcie zamiejscowym w Tarnowie (siedziba Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, Tarnów, ul. Traugutta 4).

Podstawowymi dniami obsługi Klientów/Stron będą:

WTOREK – w godz. 9.00 – 17.00

CZWARTEK – w godz. 9.00 – 14.00

W pozostałych dniach przyjęcia Klientów/Stron realizowane będą jedynie na podstawie wezwań/zaproszeń, bądź po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu przyjęcia.

Punkt Zamiejscowy w Tarnowie: tel. (14) 628-14-50; (14) 628-13-54 obsługuje osoby z powiatów: tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego.

KOMUNIKAT

Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie informuje, że z dniem 3 kwietnia 2017 r. zmianie ulega organizacja obsługi Klientów Wydziału w punkcie zamiejscowym w Nowym Sączu (siedziba Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, Nowy Sącz, ul. Grottgera 50).

Podstawowymi dniami obsługi Klientów/Stron będą:

WTOREK – w godz. 9.00 – 17.00

CZWARTEK – w godz. 8.00 – 15.00

W pozostałych dniach przyjęcia Klientów/Stron realizowane będą jedynie na podstawie wezwań/zaproszeń, bądź po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu przyjęcia.

Punkt Zamiejscowy w Nowym Sączu: tel. tel. (18) 442-42-38; (18) 442-42-39; (18) 442-42-40   obsługuje osoby z powiatów: nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, limanowskiego, gorlickiego.

 

 1. Informacje bieżące, komunikaty
 2. Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
 3. Pozwolenia na broń
 4. Dopuszczenie do posiadania broni osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
 5. Licencja detektywa
 6. Wpis do rejestru lekarzy
 7. Wpis do rejestru psychologów
 8. Rejestr lekarzy i psychologów